Rekrutacja | Przedszkole

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 1.  

Wydawanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.

 od 1 lutego 2021 r.
 1.  

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 do 12 lutego 2021 r.

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Pod adresem https://przedszkola-myslenice.nabory.pl

od 1marca 2021 r. godz.9.00

do 17 marca 2021 r. godz.12.00

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych we wniosku na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 1 marca

do 19 marca 2021 r. godz.15.00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

2 kwietnia 2021 r. godz.15.00

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia             w postaci pisemnego oświadczenia.

od 6 kwietnia 2021 r. godz.9.00

do 16 kwietnia 2021 r. godz.12.00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia 2021 r. godz.12.00

 1.  

Rekrutacja uzupełniająca z wykorzystaniem systemu elektronicznego pod adresem:

https://uzupelniajaca-przedszkola-myslenice.nabory.pl/

od 20 kwietnia do 22 kwietnia 2021 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

23 kwietnia 2021 r. godz.12.00

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYNE DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W MYŚLENICACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z art. 131 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

 1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:

 

Lp.

KRYTERIUM USTAWOWE

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

W związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
oraz zgodnie z Uchwałą nr 276/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach
 z dnia 25 stycznia 2021 r.

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria oraz odpowiadająca liczba punktów:

 

Lp.

KRYTERIUM SAMORZĄDOWE

 

WARTOŚĆ KRYTERIUM W  PUNKTACH

 

 

DOWODY POTWIERDZAJĄCE

 1.  

Przedszkole pierwszego wyboru

100

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 1.  

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

30

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 1.  

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

15

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 1.  

Dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym

20

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, elektroniczny wydruk lub odpis z  właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 1.  

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie:

 • do 7 godzin
 • powyżej 7 godzin dziennie

 

 

 

12
20

 

 

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 1.  

Zamieszkanie w odległości do 2 km od wybranego przedszkola

10

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych