Rekrutacja | Przedszkole

 HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 28 stycznia do 15 lutego 2019 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli
z wykorzystaniem systemu elektronicznego Vulcan rejestrując się przez stronę:

https://myslenice.przedszkola.vnabor.pl
lub
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice
.

od 1 marca do 30 marca 2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.

Od 1 kwietnia do 5 kwietnia 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2019 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

8 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15 kwietnia 2019 r.

7.

Rekrutacja uzupełniająca.

Od 15 kwietnia do 20 kwietnia 2019 r.

 

 

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze.

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYNE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

 1.  Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola/oddziału przedszkolnego, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

        W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym  w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

 

        Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 

 1.  

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

30

 1.  

Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym

12

 1.  

Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę

8

 1.  

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

7

 1.  

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

3