Kącik dla Rodzica | Szkoła

 

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW DZIECI I MŁODZIEŻY DO COMPENSA TU SA

Szkodę można zgłosić w jeden z trzech wybrany sposób:

1.Telefonicznie – dzwoniąc na numer 801 120 000 lub 22 501 61 00

2.E-mailem – wysyłając zgłoszenie na: dokumenty@compensa.pl

3.Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty oraz wypełniony formularz na adres:

COMPENSA TU SA Vienna Insurannce Group

Aleje Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa

4.On-line – na stronie http://www.compensa.pl/tabid/353/Default.aspx

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:

1.Data, godzina i miejsce wypadku

2.Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda

3.Dane osobowe Rodzica (PESEL, seria i numer dowodu osobistego)

4.Dane teleadresowe i PESEL Poszkodowanego

5.Okoliczności zaistnienia wypadku

6.Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia

7.Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia

8.Rodzaj doznanych obrażeń ciała

9.Numer konta do wypłaty odszkodowania.

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kserokopia dowodu osobistego prawnego opiekuna.

2. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu;

Dokumentacja musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem, a doznanym urazem.

3. Oryginalne rachunki i oryginalne dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia).

W każdej chwili możecie Państwo sprawdzić status szkody dzwoniąc na numer:

801 120 000 lub 22 501 61 00

 

http://www.poradniamyslenice.pl/wp-content/uploads/2018/02/JESTEM_RODZICEM_DZIECKA_Z_DYSLEKSJ%C4%84_poprawiony.pdf

 

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/poradnik_rodo_ochrona-danych-osobowych-w-szkole_men-i-uodo.pdf

Bezpieczeństwo Pierwszoklasisty „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – Prezentacja dla Rodziców

Download (PDF, 18.3MB)

Bezpieczeństwo Pierwszoklasisty „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – Broszura informacyjna dla Rodziców

Download (PDF, 863KB)


Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskie\go i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:
 

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych nr 1 z siedzibą w Myślenicach, e-mail: szkola5@zpo1myslenice.edu.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz Zespół Ekonomiki Oświaty w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych                              Krzysztof Dybeł
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:       iod@myslenice.pl

 


Download (PDF, 559KB)