Rekrutacja | Szkoła

POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE DO  KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
w Myślenicach

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 w Myślenicach należą następujące ulice:

 • Kazimierza Wielkiego od nr 51
 • K. Ujejskiego
 • H. Cegielskiego
 • Wł. Łokietka
 • E. Orzeszkowej
 • K. Przerwy – Tetmajera
 • A. Asnyka

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria, którym została przypisana określona liczba punktów:

 

L.p.

Kryterium

Wartość punktu

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
 art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59)

1

 

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Myślenice.

 

 1.  

Oświadczenie rodziców/opiekunów o miejscu zamieszkania,

2

 

Kontynuowanie nauki w szkole,
w której kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego.

 

 1.  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 

3

 

Spełnianie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w szkole, do której  o przyjęcie ubiega się kandydat.

 1.  

Oświadczenie rodziców/opiekunów o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole do której o przyjęcie ubiega się kandydat*,

4

 

 

Ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców.

 1.  

Oświadczenie rodziców/opiekunów o miejscu zatrudnienia*,

5

Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców
w opiece nad kandydatem.

 1.  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły osób wspierających w opiece nad dzieckiem*,

 

6

Rodzic  kandydata jest pracownikiem szkoły.

 1.  

Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.

 

*Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkoły podstawowej
   na rok szkolny 2018/2019

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5 marca – 20 marca

do 7 maja

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.

do 23 marca

do 11 maja

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 4 kwietnia

do 8 czerwca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 9 kwietnia

do 13 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 kwietnia

 do 31 sierpnia

 

Procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 kwietnia, w postępowaniu uzupełniającym od 8 czerwca.
 2. W terminie 5 dni od od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.