Zajęcia pozalekcyjne

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Rodzaj zajęć

 

Dzień tygodnia

i pora zajęć

 1. Maria Braś

 

koło czytelnicze-kl.I

 

wtorek-11.45-12.30

(5 lekcja)

2. Agnieszka Syrek

 

koło matematyczne-kl.lII

 

wtorek-12.35-13.20

(6 lekcja)

3. Agnieszka Pabisz-Święch

 

koło języka angielskiego-kl.III

 

poniedziałek-13.35-14.20

 

4. Barbara Kaperek

 

koło rekreacyjno-sportowe-kl.II

 

poniedziałek-10.45-11.30

 

 

  • koło czytelnicze

Koło doskonalące technikę czytania przygotowuje dziecko do czytania ze zrozumieniem, przeznaczone jest do pracy z uczniami wykazującymi szczególne zainteresowania czytelnicze.

Celem zajęć jest:

1.Doskonalenie umiejętności czytania w oparciu o metodę sylabową.

2.Zainteresowanie zbiorami biblioteki szkolnej i klasyką dziecięcej literatury polskiej i obcej.
3.Tworzenie skojarzenia czytania z przyjemnością i poczuciem myślenia.
Uczniowie poprzez udział w zajęciach:

– układają podpisy do obrazków (wyrazem lub całym zdaniem),
– czytają poprawnie, płynnie i wyraziście,
– czytają z właściwą intonacją,
– czytają chóralnie,
– czytają z podziałem na role,
– wyszukują wybrany fragment tekstu,
– szukają konkretnych informacji w tekście,
– chętnie czytają czasopisma oraz inne książki,
– wyciągają wnioski.

 

  • koło matematyczne

Gromadzi uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne, jak również zainteresowanych matematyką czy chętnych do poszerzenia swojej wiedzy.

Cele :

– rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,

– rozwijanie indywidualnych uzdolnień,

– pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym dziecko środowisku,

– wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów,

– doskonalenie sprawności rachunkowej.

 

  • koło języka angielskiego

Zajęcia kołka języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów, którzy są szczególnie zainteresowani przedmiotem i chcą poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego.

Cel główny:

Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania) wynikających z podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co  zwiększy motywację do nauki. Uczestnictwo w zajęciach kółka języka angielskiego zapewni dzieciom dodatkową godzinę w tygodniu kontaktu z językiem, umożliwi stosowanie go jako narzędzia przy wykonywaniu prac plastycznych czy odgrywaniu inscenizacji.

 

  • koło rekreacyjno – sportowe

Głównym celem zajęć rekreacyjno – sportowych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania pod okiem nauczyciela. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

 

Cheap Germany football kits  |
Cheap football kits  |
Cheap Barcelona football kits  |
Cheap Arsenal football kits  |
Cheap Spain football kits  |
Cheap Leicester City football kits  |
Cheap Barcelona football kits  |
Cheap Leicester City football kits  |
Cheap Manchester City football kits  |
Cheap Inter Milan football kits  |
Cheap Manchester United football kits  |
Cheap Chelsea football kits  |
Cheap Manchester United football kits  |
Cheap Barcelona football kits  |
Cheap England football kits  |
Cheap AC Milan football kits  |
Cheap Inter Milan football kits  |
cheap Liverpool footbal kits  |
cheap Germany football kits  |
cheap Real Madrid football kits  |
cheap Manchester City football kits  |
cheap football kits  |
cheap France football kits  |
cheap Juventus football kits  |
cheap football kits  |
cheap North Ireland football kits  |
cheap North Ireland football kits  |
cheap Inter Milan football kits  |
cheap Real Madrid football kits  |
cheap Celtic football kits  |
cheap Celtic football kits  |
cheap Brazil football kits  |
cheap Italy football kits  |
cheap AC Milan football kits  |
cheap Leicester City football kits  |