All posts by Szkola

Zaproszenie


Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach.

 

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskie\go i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych nr 1 z siedzibą w Myślenicach, e-mail: szkola5@zpo1myslenice.edu.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz Zespół Ekonomiki Oświaty w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych                              Krzysztof Dybeł
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:       iod@myslenice.pl

 


WYKAZ INTERWENCYJNYCH DANYCH TELEADRESOWYCH – WOJEWÓDZTWO

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody – tel.: 12 392 13 00

                                                                                     fax: 12 616 09 08

                                                                             e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 

– zgłoszenia kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież – tel.: 997 lub 112

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

zgłoszenia kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież – tel.: 12 416 51 20 

 

WYKAZ POWIATOWYCH NUMERÓW TELEFONÓW INTERWENCYJNYCH

Komenda Powiatowa PSP w Myślenicach – tel.: 12 373 41 20 

– zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów letniego wypoczynku

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach – tel.: 12 372 92 00

– zgłoszenie kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach – tel.: 12 272 06 06

– informacje o warunkach sanitarno – epidemiologicznych bazy noclegowej i stołówek 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myślenicach – tel.: 12 272 28 38

Służba Dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Myślenickiego 

                                                                                       tel.: 12 37 34 100

                                                                                       fax: 12 37 34 107

                                                                                       e-mail.: pczkpspmyslenice@interia.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach  ul. K. Wielkiego 5

                                                                                                       tel.: 12 271 04 29

                                                                                                       tel. kom. 510 132 396

                                                                                                       tel. całodobowy: 502 365 520

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – tel.: 18 267 68 80 

                                                                            tel. kom. 601 100 300