Download (PDF, 144KB)


 

Download (PDF, 559KB)

 

 

 

 


Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach.

 

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskie\go i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych nr 1 z siedzibą w Myślenicach, e-mail: szkola5@zpo1myslenice.edu.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz Zespół Ekonomiki Oświaty w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych                              Krzysztof Dybeł
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:       iod@myslenice.pl

 


 

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie edukacji ekologicznej „AKCJA SEGREGACJA ZA JEDEN GROSIK”, którego organizatorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach wraz z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice.

Konkurs szkolnej segregacji odpadów polega na selektywnej zbiórce odpadów –
jeden raz w miesiącu, w wyznaczonych terminach uczniowie dostarczają wysegregowane odpady do szkoły, a szkoła otrzyma nagrodę pieniężną wynikającej z sumy punktów na dzień zakończenia Konkursu. Każdy zdobyty punkt zostanie wyceniony na 1 grosz.
Dla najlepszych dodatkowo ufundowane zostaną wartościowe bony!

HARMONOGRAM  dostarczania odpadów:

 • 20.11.2018 r. (wtorek) – zreal.
 • 18.12.2018 r. (wtorek) – zreal.
 • 29.01.2019 r. (wtorek) – zreal.
 • 26.02.2019 r. (wtorek) – zreal.
 • 26.03.2019 r. (wtorek) – zreal.
 • 16.04.2019 r. (wtorek) – zreal.
 • 14.05.2019 r. (wtorek)

SPOSÓB REALIZACJI – uczniowie dostarczają do szkoły wysegregowane odpady:

 • Plastikowe butelki PET po napojach – puste, bez pozostałości płynów
 • Zakrętki plastikowe z butelek – czyste
 • Makulatura – sucha, spakowana w paczki związane sznurkiem
 • Puszki aluminiowe – opróżnione
 • Baterie

Uwaga! Nie będą odbierane ani zaliczane na poczet Konkursu odpady zmieszane, brudne,
z zawartością płynną, mokre – papier/tektura.

Zasady rozliczenia zebranych odpadów:

 • butelki PET 30 pkt/1kg
 • zakrętki plastikowe 80 pkt/1kg
 • makulatura 20 pkt/1kg
 • puszki aluminiowe 280 pkt/1 kg
 • baterie 50 pkt/1kg

Serdecznie zapraszamy do włączenia się
w
„ AKCJĘ SEGREGACJĘ ZA JEDEN GROSIK”!

Dyrekcja ZPO nr 1 w Myślenicach i Nauczyciele